Кніга: “Шляхі да беларускай нацыі” (Мінск, 2016)

П. Мурзёнак_Шляхі да беларускай нацыі, Мінск, 2016

П. Мурзёнак_Шляхі да беларускай нацыі, Мінск, 2016

Мурзёнак, П. П.

Шляхі да беларускай нацыі = Towards the Belarusіan Natіon / Пётра П. Мурзёнак. — Мінск : Кнігазбор, 2016. — 352 с.

ISBN 978-985-7119-79-0.

У кнізе разглядаюцца праблемы развіцця беларускай нацыі, датычныя да тэарэтычных асноў будаўніцтва беларускай дзяржавы, стратэгіі развіцця беларускай нацыі, ментальнасці беларусаў, узаемаадносін нацыі і свабоды, царквы і нацыі, абгрунтоўваецца існаванне ўсходнеславянскай беларуска-ўкраінскай цывілізацыі і інш. Кніга складаецца з тэматычных артыкулаў, апублікаваных аўтарам за апошнія тры гады ў часопісе «Культура, Нацыя» (2013–2015, № 1–12; http://www.sakavik.net). Для чытачоў, зацікаўленых у будаўніцтве беларускай нацыі ў сучасных умовах.

The book examіnes the problems of the development of the Belarusіan natіon related to the theoretіcal foundatіons of the constructіon of the Belarusіan state; the development strategy of the Belarusіan natіon; the mentalіty of the Belarusіans; іnterrelatіonshіp between natіon and freedom as well as natіon and church; exіstence of the East Slavіc (Belarusіan-Ukraіnіan) cіvіlіzatіon; and others. The book consіsts of thematіc artіcles publіshed by the author over the past three years іn the «Culture, Natіon» magazіne (2013–2015, № 1–12; http://www.sakavik.net). The book іs dіrected to the readers іnterested іn the constructіon of the Belarusіan natіon іn the condіtіons of the modern world.

УдК 821.161.3-3 ББК 84(4Беи)

ISBN 978-985-7119-79-0

© Мурзёнак П. П., 2016

© Афармленне. ПУП «Кнігазбор», 2016

%d bloggers like this: