Тарас Возняк:This is Ukraine today – July 26. Washington & Brussel can shape a worldwide coalition of nations in support of Ukraine

Тарас Возняк Тарас Возняк — головний редактор Незалежного культурологічного журналу «Ї».

27 липня 2014,  “Украинская правда”.

This is Ukraine today:

C’est l’Ukraine d’aujourd’hui:

Dies ist die Ukraine heute:

To jest Ukraina dzisiaj:

Esta es la actual Ucrania:

Questo è l’Ucraina di oggi:

Esta é hoje a Ucrânia:

Ukrajina je danas:

Это Украина сегодня:

Це Україна сьогодні:

U.S., UK, Canada, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa

Maidan Community Sector, Lviv: Dear friends!

War, not the expected peace arrived at the doorstep of Great Britain and France when they gave up Czechoslovakia to Hitler in 1938. War is happening right here at home and not in faraway Europe – the United States were harshly reminded about this at Pearl Harbor in 1942. War descended on Ukraine and thus is now much closer to Paris and Berlin, because Europe and the US haven’t supported Georgia in 2008. War showed up in the homes of Dutch, British, French, German, Australian families because Europe and the US weren’t courageous enough to lend a helping hand to Ukraine in 2014. It is impossible to run away from war and overwhelming aggression, it is impossible to buy yourself off. The war will catch up with you if you don’t stand up to it with utmost determination.

July 26 – “The West should begin thinking about a larger response to what has happened. As always, the United States should take the lead. Working together with the European Union, Washington can shape a worldwide coalition of nations in support of Ukraine to ensure that these terrorists are not able to strike again.” – stated the President of Ukraine Petro Poroshenko in his article for the Washington Post:

Petro Poroshenko: Ukraine needs the U.S. to respond to Russia

July 26 – The fighting for Horlivka continues. This city is strategically located and “opens up” the pass way to Donetsk. Donetsk will be liberated next according to the spokesman of the Information Center at the National Security and Defense Council Andriy Lysenko.

July 26 – Terrorists cut off Luhansk oblast from Ukraine’s energy grid. Power is out in Luhansk, informed the Head of Luhansk Regional State Administration Iryna Verygina.

July 26 – Armed Forces of Ukraine, National guards of Ukraine, “Donbas” battalion are taking the city of Pervomaysk in Luhansk region by a storm. There are approximately 1000 insurgents located in this area.

July 26 – The international community can bring to justice the separatists operating in eastern Ukraine – they can be tried by the International Criminal Court in the Hague, stated UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay.

July 26 – Around 5:15 pm on Saturday a group of russian terorists from the terrorist organization “People’s Republic of Luhansk” have kidnapped 60 orphans from the orphanage in Luhansk. Insurgents are trying to transport the children to Russia on two busses having no proper documents. This is a flagrant violation of international law, condemned by the Foreign Ministry of Ukraine.

P.S.: Please spread this appeal as much as possible.

France, Belgique, Canada, Suisse

Le Secteur du peuple, Lviv: Chers collègues!

En 1938, lorsque la Grande-Bretagne et la France ont donné la Tchécoslovaquie à Hitler, ce n’est pas la paix, mais la guerre qui est venue frapper à leur porte. En 1942, lorsque les Etats-Unis pensaient que la guerre était loin en Europe, l’attaque sur Pearl Harbor leur a rappelé que la guerre se trouvait juste derrière la porte. En 2008, lorsque ni l’Europe ni l’Amérique n’ont soutenu la Géorgie, la guerre s’est rapproché de Paris et Berlin… en Ukraine. En 2014, lorsque ni l’Europe ni l’Amérique n’ont osé soutenir l’Ukraine, la guerre a frappé des familles hollandaises, britanniques, belges, allemandes, malaisiennes et australiennes. On ne peut ni se cacher ni se racheter face à la guerre et à l’agression sans bornes… elle frappera à votre porte à moins que vous n’y puissiez résister avec la plus grande détermination.

Le 26 juillet – “Les Occidentaux devraient réfléchir à ce qui se passe en Ukraine, et, comme toujours, les Etats-Unis devraient prendre l’initiative. En travaillant étroitement avec l’Union européenne, Washington pourrait créer une coalition de pays qui soutiennent l’Ukraine afin d’empêcher les terroristes de frapper à nouveau.” – le président de l’Ukraine Petro Porochenko lors d’une interview avec le Washington Post

Le 26 juillet – “L’armée ukrainienne continue à se battre près de Horlivka qui ouvre la voie vers Donetsk. La ville sera bientôt libérée.” – déclaration du porte-parole du Centre d’information du Conseil national de sécurité et défense, Andriy Lyssenko.

Le 26 juillet – Les terroristes ont coupé l’alimentation électrique dans la région de Louhansk. L’administration d’Iryna Veryhina, présidente de la région de Louhansk a été déconnectée du réseau électrique.

Le 26 juillet – Les Forces armées ukrainiennes, la Garde nationale et le bataillon Donbass prennent d’assaut la ville de Pervomaysk (région de Louhansk). Environ 1.000 combattants sont engagés dans cette région.

Le 26 juillet – “La communauté internationale pourrait juger les séparatistes opérant dans l’est de l’Ukraine par le biais de la Cour pénale internationale à La Haye.” déclaration du Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Navi Pillay.

Le 26 juillet – Vers 17h15, un groupe de militants de l’organisation terroriste de la “République populaire de Louhansk ont enlevé 60 orphelins de l’orphelinat de Louhansk. Ils essaient de les emmener en Russie. Il s’agit d’une violation flagrante du droit international que le ministère des Affaires étrangères de l’Ukraine dénonce publiquement.

Le 26 juillet – La maison d’Andriy Sadovy, maire de Lviv (Ukraine de l’ouest) a été sérieusement endommagée par un tir de lance-roquettes (la famille était absente); Oleh Babaev, maire de Krementchouk (Ukraine centrale) a été tué devant sa maison par un inconnu.

P.S.: Faîtes circuler cet appel, SVP!

Polska

Ludowy sektor Majdan, Lwów: Szanowni Państwo!

Gdy w 1938 roku Wielka Brytania i Francja oddały Czechosłowację Hitlerowi, w ich domy przyszedł nie pokój, lecz wojna. Gdy w 1941 roku Stany Zjednoczone myślały, że wojna jest gdzieś daleko w Europie, Pearl Harbor przypomniał, że ona stoi przed progiem. Gdy w 2008 roku Europa i Ameryka nie wsparły Gruzję, wojna zbliżyła się do Paryża i Berlina – na teren Ukrainy. Gdy w 2014 roku Europa i Ameryka wciąż nie mogą odważyć się wesprzeć Ukrainę, wojna przyszła do holenderskich, malezyjskich, brytyjskich, belgijskich, niemieckich, australijskich rodzin. Od wojny i niepohamowanej agresji nie da się uciec, nie da się odkupić – ona przyjdzie do każdego, jeśli nie przeciwstawić się ją z całą możliwą stanowczością.

26 lipca – Zachód musi zacząć myśleć o tym, co się stało na Ukrainie, i, jak zawsze, USA muszą przejąć inicjatywę – prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w artykule dla The Washington Post. We współpracy z Unią Europejską, Waszyngton może stworzyć światową koalicję państw dla wsparcia Ukrainy w walce z terrorystami, żeby nie byli w stanie ponownie uderzyć.

26 lipca – Trwa walka o Gorłówkę, miasto, które otwiera drogę do Doniecka. Następny będzie uwolniony Donieck – rzecznik Centrum informacyjnego RNBO Andrij Łysenko.

26 lipca – Terroryści rosyjscy wysadzili rozdzielnię w Ługańsku i odcięli obwód Ługański od krajowej sieci elektroenergetycznej. W mieście niema elektryczności – szef administracji państwowej obwodu Ługańskiego Iryna Weryhina.

26 lipca – Siły Zbrojne Ukrainy, Gwardia Narodowa i batalion ochotniczy Donbas szturmują Perwomajsk na Donbasie. W tym mieście są skoncentrowane około 1000 rosyjskich terrorystów i najemników.

26 lipca – Wspólnota międzynarodowa może pociągnąć do odpowiedzialności (rzekomych) “separatystów”, działających we Wschodniej Ukrainie: wobec tych grup osób może podjąć proces Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze – Najwyższa komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Navi Pillay.

26 lipca – Grupa bojowników z organizacji terrorystycznej “Ługańska Republika Ludowa” w sobotę około 17:15 godz. porwała z sierocińca Ługańskiego 60 sierot. Bez odpowiednich zezwoleń dwiema autobusami próbują wywieźć je do Rosji. Jest to rażące naruszenie prawa międzynarodowego o znamionach ludobójstwa, zostało ono oskarżone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Jan Pieklo

“Ostrzelano z granatnika dom Andrzeja Sadowego, mera Lwowa, człowieka którego dobrze znam i cenię. On w trudny dla Ukrainy czas dramatu na kijowskim Majdanie potrafił zachować się godnie i uczciwie, czyniąc ze swojego miasta ostoję spokoju i wsparcia dla walczących o demokrację w stolicy. Na szczęście w czas ataku nie było jego i całej rodziny w domu. To wydarzyło się w odległości ledwie 90 km od wschodniej granicy Polski, także granicy UE. Dziś dzień przyniósł również wiadomość, że od skrytobójczych strzałów zginął Ołeś Babajew, mer Krzemieńczuka w nieco bardziej odległym od Polski obwodzie połtawskim. Babajew także wspierał Euromajdan i europejski wybór Ukrainy. Przypadek? Nie sądzę, to raczej fala skoordynowanych działań mających na celu destabilizację Ukrainy, działań, za którymi stoi Moskwa i organizowane przez Rosję grupy bandytów. Nie możemy być na to obojętni! Nie pozwólmy szaleńcowi z Kremla zniszczyć nasze poczucie bezpieczeństwa i spokój w Europie. Tak dla wdrożenia sektorowych sankcji na Rosję! Tak dla udzielenia wsparcia armii ukraińskiej! Czas na izolację Putina i Rosji, jako kraju wspierającego terroryzm…”

Postscriptum: Proszę rozprzestrzeniać tę informację jak najszerzej.

Italia, Svizzera, Vaticano

Settore pubblico di Maidan, L’viv: Gentili colleghi!

Quando nel 1938 la Gran Bretagna e la Francia hanno ceduto la Cecoslovacchia a Hitler, hanno trovato la guerra, non la pace. Quando nel 1941 gli Stati Uniti credevano che la guerra fosse lontano, da qualche parte in Europa, Pearl Harbor ha ricordato loro che la guerra era in casa loro. Quando nel 2008 l’Europa e l’America non hanno sostenuto la Georgia, la guerra si è avvicinata più di prima a Parigi e Berlino – in Ucraina. Nel 2014 l’Europa e l’America non osano sostenere l’Ucraina e la guerra sta coinvolgendo le loro famiglie – olandesi, inglesi, belga, tedesche, australiane. Non si può fuggire da una guerra, da un’aggressione sfrenata; questa avanzerà ancora se non ci si oppone con la massima determinazione.

26 luglio – L’Occidente dovrebbe iniziare a pensare di più a ciò che è successo in Ucraina, e come al solito gli Stati Uniti dovrebbero prendere l’iniziativa, – ha detto il presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko nel suo articolo per il Washington Post. – Collaborando con l’UE, gli Stati Uniti possono formare una coalizione mondiale a sostegno dell’Ucraina, in modo che i terroristi non siano più in grado di colpire ancora.

26 luglio – Stanno proseguendo le battaglie per Horlivka che apre la strada per Donets’k. Donets’k sarà la prossima città ad essere liberata, – comunica il portavoce del Centro informazioni del Consiglio di Sicurezza e di Difesa Nazionale Andrii Lysenko.

26 luglio – I terroristi hanno tagliato la regione di Luhans’k fuori dal sistema energetico ucraino. Luhans’k è scollegata dalla corrente elettrica, – ha dichiarato il capo dell’Amministrazione della regione di Luhans’k Iryna Veryhina.

26 luglio – Le Forze Armate dell’Ucraina, la Guardia Nazionale e il battaglione Donbas stanno prendendo d’assalto Pervomais’k, nella regione di Luhans’k. In questa zona si trovano circa 1000 militanti.

26 luglio – La comunità internazionale può chiamare i terroristi operanti in Ucraina orientale a rispondere per le proprie azioni: la Corte penale internazionale dell’Aja può giudicare questi gruppi di persone, – ha detto l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Navi Pillay.

26 luglio – Alle ore 17:15 circa, un gruppo di militanti dell’organizzazione terroristica “Repubblica Popolare di Luhans’k” ha rapito 60 bambini orfani dall’orfanotrofio di Luhans’k. Su un autobus, stanno cercando di portarli in Russia senza i documenti e i permessi necessari. È una manifesta violazione del diritto internazionale, alla quale il Ministero degli Esteri dell’Ucraina si oppone con fervore.

Post scriptum: Si prega di diffondere queste informazioni il più ampiamente possibile.

Сербіиа

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane koleginice i kolege!

Kad su 1938. Velika Britanija i Nemačka predale Čehoslovačku Hitleru, u njihovu kuću nije došao mir, već je došao rat. Kad su 1941. SAD mislile da je rat negde daleko u Evropi, Perl Harbor je podsetio da je on kod njih u kući. Kada 2008. Evropa i Amerika nisu podržale Gruziju, onda je rat prišao bliže Parizu i Berlinu – u Ukrajinu. Kada 2014. Evropa i Amerika nikako ne mogu da se usude da podrže Ukrajinu, rat je došao u njihove holandske, britanske, belgijske, nemačke, australijske porodice. Od rata i nezadržive agresije ne možeš da pobegneš, ne možeš da se otkupiš – oni će doći kod tebe, ako im se ne suprotstaviš sa svom mogućom odlučnošću.

26. jul. – Zapad mora početi da više razmišlja o tome šta se desilo u Ukrajini, i kao i uvek, SAD moraju preuzeti inicijativu, – predsednik Ukrajine Petro Porošenko u svom članku za “The Washington Post”. – Radeći zajedno s Evropskom Unijom Vašington može formirati svetsku koaliciju država za podršku Ukrajini da bi se onemogućio novi udarac terorista.

26. jul. – Traju borbe za Gorlivku koja otvara put za Donjeck. Sledeći će biti oslobođen Donjeck – glasnogovornik Informativnog centra SNBO Andrij Lisenko.

26. jul. – Teroristi su odsekli Lugansku oblast od elektroenergetskog sistema Ukrajine. Lugansk je ostao bez struje, – Predsednica administracije Luganske oblasti Irina Verigina.

26. jul. – Oružane Snage Ukrajine, Nacionalna garda, bataljon “Donbas” osvajaju na juriš grad Pervomajsk u Luganskoj oblasti. U ovom rejonu usredsređeno je više od 1000 terorista.

26. jul. – Međunarodna zajednica može privesti odgovornosti separatiste koji delaju u Istočnoj Ukrajini: prema ovim grupama može delovati Međunarodni kazneni sud u Hagu, – Visoki komesar UN za ljudska prava Nevi Pilej.

26. jul. – Grupa terorista iz terorističke organizacije “Luganska narodna republika” u subotu oko 17:15 kidnapovali su iz sirotišta grada Lugansk 60 siročadi. Bez odgovarajućih dokumenata-odobrenja oni pokušavaju u 2 autobusa odvesti djecu u Rusku Federaciju. Ovo je flagrantno kršenje međunarodnog zakonodavstva na koje će biti uložena žalba iz Ministarstva inostranih poslova Ukrajine.

Пс.: Молимо вас да шире ову информацију што је шире могуће.

Hrvatska

Građanski sektor Majdana, Lavov: Poštovane kolegice i kolege!

Međunarodna zaklada “Renesansa”, Kijev: Dragi prijatelji!

U Ukrajini već traje konflikt. Zato se usuđujemo da vas informiramo o događanjima u Ukrajini. Ovo je još jedna točka gledišta. Trudit ćemo se biti objektivni.

26. srpanj. – Zapad mora početi više razmišljati o tome što se desilo u Ukrajini, i kao i uvijek SAD moraju preuzeti inicijativu, – predsjednik Ukrajine Petro Porošenko u svom članku za ” The Washington Post”. – Radeći zajedno s Europskom Unijom Washington može formirati svjetsku koaliciju država za podršku Ukrajine da bi se onemogućio novi udarac terorista.

26. srpanj. – Traju borbe za Gorlivku koja otvara put u Donjeck. Sljedeći će biti oslobođen Donjeck – glasnogovornik Informativnog centra SNSO (Savjet za Narodnu Sigurnost i Obranu) Andrij Lisenko.

26. srpanj. – Teroristi su odsekli Lugansku oblast od elektroenergijskog sustava Ukrajine. Lugansk je ostao bez struje – Predsjednica administracije Luganske oblasti Irina Verigina.

26. srpanj – Oružane Snage Ukrajine, Nacionalna garda, bataljon “Donbas” osvajaju na juriš grad Pervomajsk u Luganskoj oblasti. U ovom rejonu usredsređeno je više od 1000 terorista.

26. srpanj. – Međunarodna zajednica može privesti odgovornosti separatiste koji djelaju u Istočnoj Ukrajini: prema ovim grupama može djelati Međunarodni kazneni sud u Haagu – Visoki povjerenik UN za ljudska prava Navi Pillay

26. srpanj. – Grupa terorista iz terorističke organizacije “Luganska narodna republika” u subotu oko 17: 15 kidnapovali su iz sirotišta grada Lugansk 60 siročadi. Bez odgovarajućih dokumenata-odobrenja oni pokušavaju u 2 autobusa odvesti djecu u Rusku Federaciju. Ovo je flagrantno kršenje međunarodnog zakonodavstva, koje će biti apelirano uz Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine.

Россия

Общественный сектор Майдана, Львов, информирует: Уважаемые коллеги!

Когда в 1938 году Великобритания и Франция отдали Чехословакию Гитлеру, в их дом пришел не мир, а война. Когда в 1941 году США думали, что война где-то далеко в Европе, Перл Харбор напомнил, что она у них дома. Когда в 2008 году Европа и Америка не поддержали Грузию, то Война пришла ближе к Парижу и Берлину – в Украину. Когда в 2014 году Европа и Америка никак не могут решиться всерьез поддержать Украину, война пришла к нидерландским, британским, бельгийским, немецким, австралийским семьям. От войны и безудержной агрессии не убежишь, не откупишься – она придет к тебе, если с ней не бороться со всей возможной решительностью.

26 июля – Запад должен начать думать больше о том, что произошло в Украине, и, как всегда, США должны взять на себя инициативу – президент Украины Петр Порошенко в своей статье для The Washington Post – работая вместе с Европейским союзом, Вашингтон может сформировать всемирную коалицию стран в поддержку Украины для того, чтобы террористы были не в состоянии нанести новый удар.

26 июля – Продолжаются бои за Горловку, которая открывает путь yf Донецк. Следующим будет освобожден Донецк – спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

26 июля – Террористы отрезали Луганщину от энергосистемы Украины. Луганск обесточен – Глава администрации Луганской области Ирина Веригина.

26 июля – Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, батальон Донбасс осуществляют штурм Первомайска Луганской области. В этом районе сосредоточено более 1000 боевиков.

26 июля – Международное сообщество может привлечь к ответственности сепаратистов, действующих в восточной Украине: относительно этих групп лиц может действовать Международный уголовный суд в Гааге – верховный комисар ООН по правам человека Нави Пиллэй

26 июля – Группа боевиков из террористической организации “Луганской народной республики” в субботу около 17:15 час. похитили из интерната г.Луганск 60 детей-сирот. Без соответствующих разрешительных документов на двух автобусах пытаются вывезти их в Россию. Это вопиющее нарушение международного законодательства и обжаловано МИД Украины.

Постскриптум: Пожалуйста, распространите эту информацию как можно шире.

Україна

Громадський сектор Майдану, Львів, інформує: Шановні колеги!

Коли у 1938 році Велика Британія та Франція віддали Чехословаччину Гітлеру в їх дім прийшов не мир, а війна. Коли у 1941 році США гадали, що війна десь далеко в Європі, Перл Харбор нагадав, що вона у них вдома. Коли у 2008 році Європа та Америка не підтримали Грузію, то Війна прийшла ближче до Парижа та Берліна – в Україну. Коли у 2014 році Європа та Америка ніяк не можуть відважитися реально підтримати Україну, війна прийшла до їх нідерландських, британських, французьких, німецьких, австралійських сімей. Від війни та нестримної агресії не втечеш, не відкупишся – вона прийде до тебе, якщо їй не протиставитись з усією можливою рішучістю.

26 липня – Захід має розпочати думати більше про те, що сталося в Україні, і, як завжди, США повинні узяти на себе ініціативу – президент України Петро Порошенко у своїй статті для The Washington Post – працюючи разом з Європейським союзом, Вашингтон може сформувати всесвітню коаліцію країн на підтримку України для того, щоби терористи були не в змозі завдати нового удару.

26 липня – Тривають бої за Горлівку, яка відкриває шлях до Донецька. Наступним буде звільнено Донецьк – речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

26 липня – Терористи відрізали Луганщину від енергосистеми України. Луганськ знеструмлений Голова адміністрації Луганської області Ірина Веригіна.

26 липня – Збройні сили України, Нацгвардія, батальйон Донбас здійснюють штурм Первомайська на Луганщині. У цьому районі зосереджено понад 1000 бойовиків.

26 липня – Міжнародна спільнота може притягнути до відповідальності сепаратистів, що діють у східній Україні: стосовно цих груп осіб може діяти Міжнародний кримінальний суд у Гаазі – верховна комісарка ООН з прав людини Наві Піллей

26 липня – Група бойовиків з терористичної організації “Луганської народної республіки” у суботу близько 17:15 год. викрали з інтернату м.Луганськ 60 дітей-сиріт. Без відповідних дозвільних документів двома автобусами намагаються вивезти їх до Російської Федерації. Це кричуще порушення міжнародного законодавства і оскаржене МЗС України.

Постскриптум: Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію якомога ширше.

We exspress our sincere gratitude to the International Renaissance Foundation that supported this publication.

Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду “Відродження” за підтримку цієї ініціативи.Categories: Асобы, Зьнешнія адносіны, Мараль

Пакінуць адказ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Змяніць )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Змяніць )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Змяніць )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Змяніць )

Connecting to %s

%d bloggers like this: