Зьнешнія адносіны

Аляксандр Сімакоў:  Протаіерэй Мікалай Грынкевіч: «зямляцкае» акружэнне ў Сан-Францыска, неапублікаваныя дакументы, новыя звесткі пра позні перыяд жыцця (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 135-150, www.sakavik.net)

Ураджэнец Гомельшчыны Мікалай Грынкевіч, святар, таямніца канца жыцця якога не раскрытая, разглядаецца тут у аспектах зямляцкіх сувязей (асобы, звязныя з Магілёўскай і суседнімі губернямі), праблем антрапанімікі, высвятлення падзей апошняга года ў Сан-Францыска і позніх гадоў жыцця, самыя апошнія звесткі пра… Read More ›

Алесь Сімакоў: “Беларуска-індзейская кампаратывістыка: асноўныя катэгорыі этнакультурнай “архаікі” (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 170-190, www.sakavik.net)

Гэты матэрыял працягвае новым наборам звестак серыю, пачатую тэкстам “Беларуска-індзейская кампаратывістыка: найважнейшыя неэтнаграфічныя рубрыкі” ў № 30 часопіса “Культура. Нацыя” (2022). Дадзенае паведамленне ўяўляе сабой каментаваны збор цытат асноўных груп параўнання рэалій Беларусі і Індзейскай Амерыкі ў дыяпазоне духоўнай і… Read More ›

Aliaksandr Simakou: Archpriest Nikolai Grinkevich: the «compatriot» environment in San Francisco, unpublished documents, new information about the late period of life (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 135-150, www.sakavik.net)

Abstract: A native of Gomel Voblasts, Nikolai Grinkevich, a priest with the unrevealed mystery of the end of his life, is considered here in the aspects of his compatriot ties (persons connected with the Mogilev and neighboring provinces), problems of… Read More ›

Aliaksandr Simakou: The note оn the School by Nikolai Grinkevich and the texts supplementing it  (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 151-169, www.sakavik.net)    

                             Аbstract. The Grinkevich Research and Translation Project “On the School” (active phase from 2014 to 2019) presents its text body for the first time. It reveals cleric Nikolai Grinkevich’s ambiguous role. The obvious reason for the “change in public… Read More ›

Ales Simakou: “Belarusian-Indian comparative studies: the main categories of ethnocultural ‘archaics’” (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 31, April 2023, 170-190, www.sakavik.net)

Abstract. This material continues with a new set of data the series that began with the text “Belarusian-Indian comparative studies: the most important non-ethnographic rubrics” in No. 30 of the magazine “Kultura. Natsyia” (Culture. Nation”) (2022). This communication is an… Read More ›

Александр Симаков: Протоиерей Николай Гринкевич: «землячья» среда в Сан-Франциско, неопубликованные документы, новые сведения о позднем периоде жизни (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 31, апрель 2023, 135-150, www.sakavik.net)

Аннотация: Уроженец Гомельской области Николай Гринкевич, священник с нераскрытой тайной конца жизни, рассматривается здесь в аспектах его земляческих связей (лиц, связанных с Могилевской и соседними губерниями), проблем антропонимики, уточнения событий последнего года в Сан-Франциско и последних его лет, самые свежие… Read More ›

Алесь Симаков (Гомель, Беларусь): “Белaрусско-индейская компаративистика: основные категории этнокультурной “архаики”  (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 31, апрель 2023, 170-190, www.sakavik.net)

Резюме. Настоящий материал продолжает новым набором сведений серию, начатую текстом “Белорусско-индейская компаративистика: важнейшие неэтнографические рубрики” в № 30 журнала “Культура. Нацыя” (2022). Данное сообщение представляет собой комментированное собрание цитат основных групп сравнения реалий Беларуси и Индейской Америке в диапазоне духовной… Read More ›

Многотысячный митинг в Варшаве: белорусы поддержали Украину

Белорусы сегодня делают все, чтобы помочь Украине в этой войне. Сегодня, в годовщину войны в Украине, в Варшаве прошел многотысячный митинг. В нем приняли участие украинцы, поляки и белорусы. Митинг начался у российского посольства в Варшаве, продолжился шествием, а закончился… Read More ›

Расійскія ўлады збіраюцца да 2030 года далучыць Беларусь — СМІ атрымалі доступ да дакумента Крамля 

Журналісты атрымалі доступ да ўнутранага дакумента расійскіх уладаў пад назвай «Стратэгічныя мэты Расійскай Федэрацыі ў Беларусі», згодна з якім Расія збіраецца да 2030 года акупаваць Беларусь. У расследаванні ўдзельнічаў кансорцыум журналістаў з Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, цэнтра «Дасье»,… Read More ›

Слова рэдактара. Пётра Мурзёнак: ЧТО ДЕЛАТЬ? або ШТО РАБІЦЬ?(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 6-13, www.sakavik.net)

Слова рэдактара Пётра Мурзёнак: ЧТО ДЕЛАТЬ? або ШТО РАБІЦЬ? Гэтыя матэрыялы былі дасланы на канферэнцыю дэмакратычных сіл “Новая Беларусь”, скліканай сп. С. Ціханоўскай (8-9 жніўня 2022 года, Вільнюс); змешчаны як прапановы для канферэнцыі на сайце http://www.sakavik.net ад 8 жніўня 2022… Read More ›

Алесь Сімакоў (Гомель, Беларусь): “Беларуска-індзейская кампаратывістыка: найважнейшыя неэтнаграфічныя рубрыкі». (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 106-124, www.sakavik.net)

Алесь Сімакоў (Гомель, Беларусь): “Беларуска-індзейская кампаратывістыка: найважнейшыя неэтнаграфічныя рубрыкі»  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 106-124, http://www.sakavik.net) Анатацыя. Найважнейшымі ў беларуска-індзейскай кампаратывістыцы (скарочана БІП, “параўнанне”) мы лічым агульныя ацэнкі са збліжэннем становішча ў галіне захавання традыцыйнай і развіцця сучаснай… Read More ›

Piotra Murzionak: Civilizational reasons for Russia-Ukraine war and position of Belarus. (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 175-181, www.sakavik.net)Piotra Murzionak: Civilizational reasons for Russia-Ukraine war and position of Belarus.

Piotra Murzionak: Civilizational reasons for Russia-Ukraine war and position of Belarus.           Пётра Мурзёнак: Цывілізацыйныя прычыны расейска-ўкраінскай вайны і пазіцыя Беларусі. Беларускі Інстытут Мастацтва і Навук, Канада (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 175-181, http://www.sakavik.net) Анатацыя. У гэтым артыкуле прыводзяцца… Read More ›

Валеры Грыцук: Даклады на сесіях “Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе”. Адукацыйны цэнтр Беларусі «Правы чалавека» – Human Rights Education Centre of Belarus (HREC) (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, р.182, www.sakavik.net)

Валеры Грыцук: Даклады на сесіях “Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе”. Адукацыйны цэнтр Беларусі «Правы чалавека» – Human Rights Education Centre of Belarus (HREC) Анатацыя. Прапануюцца дакументы і выступы на Канферэнцыях АБСЕ—HDIM OSCE у 2002-2017 гг., якія ёсьць у… Read More ›

Архіяпіскап Сьвятаслаў Логін: Адкуль расьце расейскі фашызм. (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 183-187, www.sakavik.net )

Архіяпіскап Сьвятаслаў Логін: Адкуль расьце расейскі фашызм (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 183-187, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Аўтар аналізуе гістарычныя, філасофскія, рэлігійныя і імперскія асновы станаўленьня сучаснага расейскага фашызму.

Пётра Мурзёнак: Дзень Чорнай стужкі – 2022 у Атаве.(webzine“Kultura. Natsyja”, issue30, November 2022, 428-429, www.sakavik.net )

Пётра Мурзёнак: Дзень Чорнай стужкі – 2022 у Атаве August 23, 2022, In front of Russian Embassy in Ottawa (webzine“Kultura. Natsyja”, issue30, November 2022, 428-429, http://www.sakavik.net ) 23 жніўня 2022 года прадстаўнікі дыяспар у Аттаве па традыцыі сабраліся разам, каб… Read More ›

Piotra Murzionak (Ottawa, Canada): “Dynamics of Factors Offering Positive Influence on National Consciousness at the Beginning of the Twenty First Century” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 90-103, www.sakavik.net)

Piotra Murzionak (Ottawa, Canada): “Dynamics of Factors Offering Positive Influence on National Consciousness at the Beginning of the Twenty First Century” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 90-103, http://www.sakavik.net ) Abstract. The dynamics of factors that positively influence or… Read More ›

Radaslau Kaleta (Warsaw, Poland): “The Belarusian Language, Literature and Culture in Latest Textbooks for Belarusian Children of Padliasha (Poland) Published by the AB-BA Coalition” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 133-145, www.sakavik.net)

Radaslau Kaleta (Warsaw, Poland): “The Belarusian Language, Literature and Culture in Latest Textbooks for Belarusian Children of Padliasha (Poland) Published by the AB-BA Coalition” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 133–145, http://www.sakavik.net ) Abstract. The article “Belarusian language, literature… Read More ›

Yuras Muroh (Kyiv, Ukraine): “About the Project ‘Forefathers’: Ukraine – Great Scythia – Guarantor of Belarusian Identity” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 165-166, www.sakavik.net)

Yuras Muroh (Kyiv, Ukraine): “About the Project ‘Forefathers’: Ukraine – Great Scythia – Guarantor of Belarusian Identity” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 165-166, http://www.sakavik.net) Abstract.  On the example of the Belarusian-Ukrainian initiative “Praschury”, https://www.youtube.com/channel/UCE9g6c8BnCgH8kpjIK8dKlw, we refer to the… Read More ›

Piotra Murzionak: Civilizational reasons for Russia-Ukraine war and position of Belarus  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 175-181, www.sakavik.net) 

Piotra Murzionak: Civilizational reasons for Russia-Ukraine war and position of Belarus  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 175-181, http://www.sakavik.net)  Abstract. Provided in this article are comments on the book entitled “Belarus: Prospects of a Middle Power,” published in March 2022… Read More ›

Valiery Hrytsuk: Reports presented during sessions of “the Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE”. The Human Rights Education Centre of Belarus (HREC)  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, р.182, www.sakavik.net)

Valiery Hrytsuk: Reports presented during sessions of “the Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE”. The Human Rights Education Centre of Belarus (HREC)  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, р.182, http://www.sakavik.net) Abstract: We herewith offer documents and speeches… Read More ›

Archbishop Svyatoslav Login: Where does Russian fascism grow from?(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 183-187, www.sakavik.net)      

Archbishop Svyatoslav Login: Where does Russian fascism grow from?(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 183-187, http://www.sakavik.net )                                      Abstract. The author analyzes the historical, philosophical, religious and imperial foundations of the formation of modern Russian fascism.

Siankievich Henryk (Sienkiewicz Henryk) – “Fairy tales and Legends”. Original translation from Polish by Mikhas (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 320-423, www.sakavik.net )

Siankievich Henryk (Sienkiewicz Henryk) – “Fairy tales and Legends”. Original translation from Polish by Mikhas Kenka (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 320–423, http://www.sakavik.net ) Translation from published work of Henryk Sienkiewicz: Baśnie i legendy w cyklu Dzieła wybrane. Wybór, wstęp… Read More ›

Пётра Мурзёнак: ЧТО ДЕЛАТЬ? (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 6-13, www.sakavik.net)

Пётра Мурзёнак: ЧТО ДЕЛАТЬ? (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 6-13, http://www.sakavik.net) Резюме: Написание данной статьи было связано с проведением конференции «Новая Беларусь», организованной командой Светланы Тихановской в ​​Вильнюсе 8-9 августа 2022 года. Название статьи было выбрано в честь… Read More ›

Ольга Ермалаева Франко (Сальвадор – Баия, Бразилия): “Беларусская диаспора в Бразилии: трансформация 2020” (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 77-89, www.sakavik.net )

Ольга Ермалаева Франко (Сальвадор – Баия, Бразилия): “Беларусская диаспора в Бразилии: трансформация 2020” (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 77-89, http://www.sakavik.net ) Резюме. Бразилия — страна, в которую беларусы приезжали с начала 20 века, избегая гражданские и мировые войны. Те… Read More ›

Алесь Симаков (Гомель, Беларусь): беларусско-индейская компаративистика: важнейшие неэтнографические рубрики (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 106-124, www.sakavik.net )

Алесь Симаков (Гомель, Беларусь): беларусско-индейская компаративистика: важнейшие неэтнографические рубрики (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 106-124, http://www.sakavik.net ) Резюме. Наиболее важными в белорусско-индийских компаративистике (сокращенно БИП, «сравнение») мы считаем общие оценки при сближении ситуации в сфере сохранения традиционной и… Read More ›

Алесь Могилевский (Юрась Мурог) (Киев, Украина): “О проекте “Пращуры” – Украина – Великая Скифия – гарант идентичности белорусов”(веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 165-166, www.sakavik.net )

Алесь Могилевский (Юрась Мурог) (Киев, Украина): “О проекте “Пращуры” – Украина – Великая Скифия – гарант идентичности белорусов”(веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 165-166, http://www.sakavik.net ) Резюме: На примере белорусско-украинской инициативы «Пращуры» (Предки), https://www.youtube.com/channel/UCE9g6c8BnCgH8kpjIK8dKlw, мы придерживаемся гипотезы – «Украина… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Цивилизационные причины российско-украинской войны и позиция Беларуси. Белорусский институт науки и искусств, Канада (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 175-181, www.sakavik.net )

Пётра Мурзёнак: Цивилизационные причины российско-украинской войны и позиция Беларуси. Белорусский институт науки и искусств, Канада(веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 175-181, http://www.sakavik.net ) Резюме. В статье приводятся комментарии к книге «Беларусь: перспективы средней державы», изданной в марте 2022 года,… Read More ›

Валерий Грицук: Доклады на сессиях «Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, ОБСЕ». Образовательный центр Беларуси «Права человека» – Human Rights Education Centre of Belarus (HREC) (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, с.182, www.sakavik.net )

Валерий Грицук: Доклады на сессиях «Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, ОБСЕ». Образовательный центр Беларуси «Права человека» – Human Rights Education Centre of Belarus (HREC) (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, с.182, http://www.sakavik.net ) Резюме. Представлены документы и… Read More ›

Архиепископ Святослав Логин: Откуда растет российский фашизм? (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 183-187, www.sakavik.net)

Архиепископ Святослав Логин: Откуда растет российский фашизм?(веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 183-187, http://www.sakavik.net) Резюме. Автор анализирует исторические, философские, религиозные и имперские основы формирования современного российского фашизма.

Пётра Мурзёнак: День черной ленты – 2022 в Оттаве. 23 августа 2022 г., перед посольством России в Оттаве. (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 428-429, www.sakavik.net )

Пётра Мурзёнак: День черной ленты – 2022 в Оттаве. 23 августа 2022 г., перед посольством России в Оттаве.(веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 428-429, http://www.sakavik.net ) Резюме. 23 августа 2022 года представители диаспор в Оттаве традиционно собрались вместе, чтобы… Read More ›

Почему Украине стоит признать Тихановскую президентом Новой Беларуси

Виталий Шкляров Украинская правда СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ 2022, 13:00 14211 18 Александр Мережко: “Позиция Тихановской относительно России и Путина не является достаточно чёткой”.  Светлана Тихановская: “Путин – агрессор, диктатор, который готов ради своих амбиций оккупировать чужие страны, бомбить детские сады,… Read More ›

Пра недавер Кіева да Ціханоўскай, «грамадзяніна Арастовіча» і нацыянальны эгаізм украінцаў. Інтэрвію з украінскім журналістам

20 кастрычнік 2022, 09:00 Радыё Свабода Падзяліцца Глядзець камэнтары  Друкаваць Юры Панчанка, рэдактар украінскага выданьня «Європейська правда», нагадвае, што некаторыя ўкраінцы ў 2020-м лічылі, што Лукашэнка будзе лепшым за апазыцыю; адказвае на пытаньне, у чым прэтэнзіі ўкраінскіх палітыкаў да Ціханоўскай;… Read More ›

«Рускія — нашы. Нашы на чале з Францыскам Скарынам». Літоўскі гісторык паразважаў пра рускасць у гісторыі і сучаснасці 

ГІСТОРЫЯ 26.09.2022 / 21:47   У Вільні днямі адбылася навукова-папулярная канферэнцыя, прысвечаная ролі нацыянальных меншасцяў у развіцці і станаўленні літоўскай дзяржавы. У дыскусіі пад назвай «Ці бачым мы нелітоўскамоўных у гісторыі Літвы і яе стварэнні?» узялі ўдзел гісторыкі, палітолагі і журналісты. Асноўную… Read More ›

Канферэнцыя “Новая Беларусь”, Вільня, 8-9 жніўня 2022 года. Пётра Мурзёнак: ЧТО ДЕЛАТЬ? або ШТО РАБІЦЬ? (прапановы)

Пётра Мурзёнак: ЧТО ДЕЛАТЬ? або ШТО РАБІЦЬ? Уступ Напісаньне гэтага артыкула было звязана з правядзеннем канферэнцыі “Новая Беларусь”, арганізаванай камандай Святланы Ціханоўскай у Вільні, 8-9 жніўня 2022 года. Назва артыкула выбрана ў гонар і ў знак салідарнасці з праф. Уладзімірам… Read More ›

Дыяспары Атавы ў падтрымку Украіны

8 мая 2022 года прадстаўнікі розных дыяспар Атавы сабраліся каля помніка за правы чалавека (the Canadian Tribute to Human Right), дзе яны ў сваіх прамовах выступалі за мір і супраць вайны ўвогуле, і супраць агрэсіўнай вайны, развязанай Расіяй супраць Украіны,… Read More ›

Justification of genocide: Russia has openly declared its desire to exterminate Ukrainians as a nation; або Еўразійская Расія выявіла свой нацысцкі твар

UCMC press center 04.04.2022, 15:31 Yesterday, April 3, the state-owned Russian news agency RIA News published an article, which calls for the genocide of Ukrainians.  Timofey Sergeytsev, the author of the article “What should Russia do with Ukraine”, justifies the… Read More ›

Полное поражение России все ближе: двенадцать тезисов Френсиса Фукуямы

13.03.2022 Путин не переживет позора своей армии. Всемирно известный американский политолог и философ Френсис Фукуяма дал прогноз последствий для России после ее вторжения в Украину. Прогнозы Фрэнсиса Фукуямы, состоящие из 12 пунктов, опубликовал онлайн-журнал American Purpose. 1. Полное поражение России в Украине все… Read More ›

Беларусы Атавы разам з Украінай супраць расійскай агрэсіі

pdf-файл са здымкамі! Беларусы Атавы прынялі ўдзел у двух дэманстрацыях супраць пуцінаўскай вайны, злачынна-развязанай ім ва Украіне: 6 лютага 2022 года прайшоў пікет ля расійскай амбасады, дзе прымалі удзел больш за 200 чалавек. У пікеце прынялі ўдзел сябры Атаўскага аддзела… Read More ›

Ва ўсёй Беларусі праходзяць акцыі супраць расейскіх акупантаў і ў падтрымку Украіны

Фатафакт. Украіна ўжо другі дзень адбівае атакі расейскага агрэсара. Беларускія партызаны правялі шэраг акцый у падтрымку Украіны. Фота апублікаваў тэлеграм-канал “Баста!”.

Более 500 тысяч россиян требуют у Путина остановить войну с Украиной

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ 2022, 17:44 46985 6 СКРИНШОТ С САЙТА ПЕТИЦИЙ Более 500 тысяч россиян подписали петицию, запущенная правозащитником Львом Пономаревым, с требованием остановить войну с Украиной. Источник: Новая газета Детали: Петиция была опубликована на сайте сhange.org Дословно петиция: “Требуем немедленного прекращения огня… Read More ›

Ales Simakou: Meetings Between Belarusians and Individuals from First Nations Groups According to Unpublished Materials of Correspondence (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 28, November 2021, 261-289, www.sakavik.net)

Correspondence shows itself to be a useful source of factual historical information concerning direct ties between Belarusians and First Nations groups. Thus, on the basis of publications and correspondence in the author’s archives we find the following: 1) Revived research… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Принадлежит ли Беларусь к западной цивилизации?

(веб-журнал «Культура. Нацыя», вып. 28, ноябрь 2021, 92-104, http://www.sakavik.net) Ранее автор постулировал, что восточные славяне, начиная с 9–12 веков, сформировали две отдельные цивилизации – беларусско-украинскую или западно-русинскую и евразийскую или русскую. Факты свидетельствуют о том, что разграничение восточных славян с… Read More ›

Алесь Симаков: Встречи беларусов с индейцами по неопубликованной переписке (резюме)

(интернет-журнал «Культура. Нацыя», вып. 28, ноябрь 2021, 261-289, http://www.sakavik.net) Переписка как первоисточник по истории беларусско-индийских отношений даёт много информации о прямых контактах. На основании публикаций и переписки в архиве автора: 1) воссоздана история поиска контактной информации; 2) подробно описан один… Read More ›

«Супергерой на пенсии»: Зеленский выступил в ООН с необычной речью Президент Украины предложил «оживить» организацию. 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на сессии Генассамблеи ООН с речью, которую сам назвал «нетипичной». В ней он призвал к обновлению ООН, раскритиковал подход организации к решению… Read More ›

О «расизме русских» и сносе памятников завоевателям

Интервью бурятской журналистки Евгении Балтатаровой, в отношении которой МВД проводит проверку о разжигании розни08:01, 3 сентября 2021Илья Азар, спецкор «Новой газеты» 2079 Евгения Балтатарова. Фото из личного архива Бурятская полиция проводит доследственную проверку по 282-й статье УК (возбуждение ненависти либо… Read More ›

Украинцы назвали главные свои отличия от россиян

30.07.2021 Исследование. Украинцы считают, что имеют ряд отличий от россиян. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 июля результаты исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group. Среди основных отличий от россиян респонденты назвали: децентрализацию власти во всех проявлениях;… Read More ›

Дзьмітры Гурневіч: Гісторыя палестынска-ізральскага канфлікту

Гісторыя палестынска-ізральскага канфлікту. Тлумачым у 10 пунктах 14 травень 2021, 08:00 Дзьмітры Гурневіч Падзяліцца Гісторыя палестынска-ізральскага канфлікту налічвае больш за 100 гадоў. Свабода сабрала асноўныя факты, якія тлумачаць прычыны і абставіны супрацьстаяньня палестынцаў і габрэяў, якое пачалося пасьля І сусьветнай вайны. Што было на землях сучаснага Ізраілю… Read More ›