Літаратура

Кандыдат гістарычных навук Галіна Туміловіч – Рагачоўскі дзённік У. Караткевіча: ля вытокаў (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань 2020, 53-59; www.sakavik.net)

Як некалі Мікалай Карамзін “адкрыў для рускіх Расію” (Пушкін), так Караткевіч адкрыў для беларусаў іх гістарычнае мінулае, дзе жылі не толькі сяляне, але і шляхта са сваімі магнатамі і замкамі, палацамі, іх спрадвечнымі звычаямі і заняткамі, а таксама барацьбой. Так,… Read More ›

Юрась Шамецька: Паэтычны цыкл “Таўрыда” Уладзіміра Караткевіча і “Крымскія санеты” Адама Міцкевіча (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань, 2020; www.sakavik.net)

Даецца параўнальны аналіз творчага ўзаемадзеяння літаратурных твораў на прыкладзе паэтычных цыклаў “Таўрыда” Уладзіміра Караткевіча і “Крымскіх санетаў” Адама Міцкевіча. Артыкул падрыхтаваны да выступлення на юбілейнай вечарыне, прысвечанай 90-годдзю з Дня Нараджэння Уладзіміра Караткевіча, якая адбылася 28 лістапада 2020 года онлайн… Read More ›

Ігар Пракаповіч: ТЭРАЗ (ЦЕРАЗ) (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, № 26, сьнежань 2020, с.103-107, www.sakavik.net)

У паўночна-заходняй Беларусі сустракаецца шэраг назваў з асновай “тэраз” (цераз): у Мядзельскім раёне маёнтак Цераздвор каля Навасёлак, на Шаркаўшчыне на старой расійскай карце пазначаны “Тересполь” і “Тересполье”, на Астравеччыне – “Терездвор”.

Ю. І. Крашэўскі “Сеймавыя сцэны. Гародня. 1793.” Пераклад з польскай мовы Міхася Кенькі (працяг, 1-я частка апублікавана ў №25) (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань, 2020, 111-177.

Ю. І. Крашэўскі  “Сеймавыя сцэны. Гародня. 1793.” Пераклад з польскай мовы Міхася Кенькі (працяг, 1-я частка апублікавана ў №25) Прадмова Раман Юзафа Ігнацы Крашэўскага упершыню выйшаў  з друку  ў 1875 годзе пад псеўданімам Б.Баляславіт. Чытачы, якім адрасаваў свой твор Крашэўскі,… Read More ›

Ігар Пракаповіч: Два жартоўныя апавяданьні (вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №26, сьнежань 2020, с.178-180.

Два жартоўныя апавяданьні, прысвечаныя розным эпізодам з жыцьця беларускіх сялян, маюць адну агульную рысу – усе яны адлюстроўваюць немудрагелісты і просты народны гумар. ЖАРОБНАЯ КАБЫЛА Было гэта пры першых Саветах. Тады як раз пачалі сялян зганяць у калгасы. Казалі –… Read More ›

Abstract: Candidate of Historic Sciences, Galina Tumilovich – Ragachou Diary by U.Karatkievich: Beside Origins (web-magazine “Kultura. Natsyja”, N26, December 2020, p.53-59, www.sakavik.net)

Uladzimir Karatkievich left a great legacy for Belarusians. He opened up a new and completely different Belarus, looking into the country’s historic past. He enriched Belarusian literature with new genres and themes. Thus, it is not without reason that he… Read More ›

Abstract: Yuras Shametska – Poetic cycle “Tauryda” by Uladzimir Karatkevich and “Crimean Sonnets” by Adam Mitskevich (web-magazine “Kultura. Natsyja”, N26, December 2020, p.60-65, www.sakavik.net)

A comparative analysis of the creative interaction of literary works using the example of poetic cycles “Tauryda” by Uladzimir Karatkevich and “Crimean Sonnets” by Adam Mitskevich is given. The article was prepared for a presentation at the anniversary party dedicated… Read More ›

Abstract: Michas Kenka – Translation of “Scenes in the Diet. Harodnja. 1793.” by Yuseph Kraszewski (continued) (web-magazine “Kultura. Natsyja”, December 2020, N26, p.111-177, www.sakavik.net)

Mikhas Kenka provides the translation of “Scenes in the Diet” written by Polish author Yuseph Kraszewski into Belarusian. Roman through Kraszewski tells about the last Sejm of the independent Polish state – the Commonwealth. This Diet took place in Hrodna… Read More ›

Резюме: Вечер-конференция, посвященная 90-летию Владимира Короткевича (веб-журнал «Культура. Нация», выпуск 26, декабрь 2020, с.21-65, www.sakavik.net)

В субботу, 28 ноября 2020 года, состоялся вечер, посвященный 90-летию известного беларусского писателя Владимира Короткевича. Вечер был организован сотрудниками Беларусского института науки и искусства в Канаде (BINIM, Канада) при участии Ассоциации белорусов Канады. По насыщенному содержанию вечер, который шёл онлайн… Read More ›

Резюме: Сергей Панизник – Хомутов не знали кони предков (веб-журнал «Культура. Нация», выпуск 26, декабрь 2020, с.24-37, www.sakavik.net)

Автор делится своими воспоминаниями о встречах с гениальным белорусским писателем Владимиром Короткевичем, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Эпизоды встреч с известным писателем отображены на фотографиях, сделанных автором. С.Панизник приложил к статье также четыре стихотворения, посвящённые В.Короткевичу.

Резюме: Михась Кенька – Мое участие в издании сборника произведений Владимира Короткевича (веб-журнал «Культура. Нация», выпуск 26, декабрь 2020, с.38-44, www.sakavik.net )

Издательство «Художественная литература» в 2010 году начало выпуск сборника произведений В. Короткевича в 25 томах. Автор статьи рассказывает о своем опыте подготовки к изданию двух томов – 10-го, в котором публикуется роман «Черный замок Ольшанский», и 18-го, в котором собрано… Read More ›

Резюме: Патерсон Франко Коста – Наш Короткевич бразильскими глазами (веб-журнал «Культура. Нация», вып.26, декабрь 2020, с.45-47, www.sakavik.net)

            Автор отметил, что благодаря произведениям Короткевича люди переходят на беларусский язык и, соответственно, на беларусское мировоззрение. Без первого нет второго. Единственное, что действительно отличает белорусов от других народов мира – это беларусский язык. Автор заключает, что «Наш Короткевич», для… Read More ›

Резюме: Пётра Мурзёнак – Человек, внёсший исключительный вклад в строительство нации (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 26, декабрь 2020, с.48-52, www.sakavik.net )

Автор остановился на той части творчества В.Короткевича, которая касается ценного вклада писателя в становление белорусской нации. В галерее белорусских героев второй половины ХХ века В.Короткевич стоит в одном ряду с такими выдающимися деятелями, как А.Адамович, В.Быков, Л.Гениюш, М. Ермалович, В.Мулявин,… Read More ›

Резюме: Кандидат исторических наук ГалинаТумилович – Рогачёвский дневник В. Караткевича: у истоков(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 26, декабрь 2020, с.53-59, www.sakavik.net )

Владимир Короткевич оставил большое наследие. Он открыл для нас новую, иную Беларусь. Он обогатил белорусскую литературу новыми жанрами и темами. Поэтому неслучайно его называли «классиком» еще при жизни. Однако наибольшее признание В. Короткевич получил уже после своего ухода. С течением… Read More ›

Резюме: Юрась Шамецька – Поэтический цикл «Таврида» Владимира Короткевича и «Крымские сонеты» Адама Мицкевича (веб-журнал «Культура. Нация», вып. 26, декабрь 2020, с.60-65, www.sakavik.net )

Дан сравнительный анализ творческого взаимодействия литературных произведений на примере поэтических циклов «Таврида» Владимира Короткевича и «Крымские сонеты» Адама Мицкевича. Статья подготовлена ​​для выступления на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Владимира Короткевича, которое состоялось 28 ноября 2020 года онлайн.

Резюме: Михась Кенька – перевод повести Ю.И.Крашевского “Сцены на сейме. Гародня. 1793.” (на беларусский язык) (веб-журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2020 , выпуск 26, с.111-177, www.sakavik.net)

Михась Кенька представляет вторую часть перевода повести «Сцены на сейме» польского писателя Юзэфа Крашевского на беларусский язык. В романе рассказывается о последнем сейме независимого польского государства – Речи Посполитой. Этот сейм длился в Гродно с 17 июня по 23 сентября… Read More ›

Резюме: Игорь Прокорович – Два юмористических рассказа: «Беременная лошадь», «Адроник» (журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», декабрь 2020 , выпуск 26, с.178-180, www.sakavik.net)

Два юмористических рассказа из жизни белорусских крестьян объединяет одно – все они отражают незатейливый и простой народный юмор.

Стваральнік легендарнага «Беларускага кнігазбору» Кастусь Цвірка: Гэта маё поле бою ў барацьбе супраць русіфікацыі краіны

Паэт і стваральнік легендарнага «Беларускага кнігазбору», па якім можна вывучаць айчынную літаратуру, — яшчэ і сталы ўдзельнік пратэсных маршаў, прычым з 1990-х. 86-гадовы Кастусь Цвірка распавёў «Нашай Ніве», якія ўспаміны ў яго выклікаюць апошнія падзеі і што самае важнае для… Read More ›

Стихи для Беларуси Ивана Пасечника

   Белый Корабль Беларусь Минчанам на душе празднично, весело. У них есть Светлана Тихановская и Мария Колесникова.     И ладно, что старичкам от болезни недужно. Никакой помощи им не нужно. У Беларуси есть лидер —  бывший министр культуры Латушко. И точно… Read More ›

Новыя вершы з цыкла “РЭВАЛЮЦЫЯ НАДЗЕІ”. Пётра Мурзёнак

з цыкла “РЭВАЛЮЦЫЯ НАДЗЕІ”                                 Святлане, Марыі, Вераніцы прысвячаецца РАТУНАК                         Радзіма – там! А тут?!               Мы ўсе                                            ў краях заможных,             па волі і сваёй і не сваёй                           ды                               мабыць у найлепшай з перабраных. Асірацеў… Read More ›

Пётра Мурзёнак: Новыя вершы з цыклу “Рэвалюцыя надзеі” (25 жніўня 2020 года)

-*- Забруджаныя прасавецкай верай, якая не па праву кіруе ў вечар                                         неапраўдны шэры … Не супраць я, якой бы то з існуючых рэлігій мне важныя найбольш                                па-беларуску кнігі. Нарэшце знік “разанскі патрыярх” із Беларусі –                         “адкрыем кран… Read More ›

ВЕРШЫ. ШЧЫРА. ПРА КРАЙ АБУДЖАНЫ. АД ПЁТРЫ МУРЗЁНКА

РАТУНАК Радзіма – там! А тут?! Мы ўсе ў краях заможных, па волі і сваёй і не сваёй ды мабыць у найлепшым з перабраных. Асірацеў без нас наш родны кут, А тут, вітаюць кветкамі … як бы даўно чаканых! Радзіма… Read More ›

Вершы Пётры Мурзёнка да пікета ў абарону дэмакратыі ў Беларусі (25 ліпеня 2020, Parliament Hill, Атава)

–          ***   – Радзіма – там! А тут?!               Мы ўсе                                            ў краях заможных,             па волі і сваёй і не сваёй                           ды                               мабыць у найлепшай з перабраных. Асірацеў без нас             наш родны кут, А тут, вітаюць кветкамі …                    як бы даўно чаканых!  … Read More ›

Турыстычныя перліны Беларусі 100 гадоў таму. ФОТАГАЛЕРЭЯ

Радыё Свабода.  Друкаваць У Нацыянальнай бібліятэцы Польшчы захоўваюцца чорна-белыя фотаздымкі Заходняй Беларусі 1920-1930-х гадоў. Дзякуючы ім, сёньня можна пабачыць, як амаль 100 гадоў таму выглядалі самыя папулярныя турыстычныя кропкі сёньняшняй Беларусі. Пінск – перліна беларускага Палесься. Прамэнада над Пінай Зубр… Read More ›

Сяргей Панізьнік: Мацярык Мацярок – Бацькаўшчына Бацькоў                    (юбілярам 2020 года прысьвячаецца). Часопіс “Культура. Нацыя”, №25, красавік 2020, с.11-18. www.sakavik.net

  25-га нумар часопіса мы пачынаем з віншаваньняў юбілярам. У гэтым годзе беларуская грамадскасць будзе адзначаць круглыя даты нараджэньняў цэламу шэрагу знакамітых людзей, якія зрабілі, кожны ў свой час, значны ўклад у развіццё беларускай нацыі. Добры напамін пра гэтых людзей… Read More ›

Алесь Карлюкевіч: Пасляслоўе да кнігі “Францыск Скарына на мовах народаў свету”. Часопіс “Культура. Нацыя”, №25, красавік 2020, с.67-70. www.sakavik.net

  Алесь Карлюкевіч: Пасляслоўе да кнігі “Францыск Скарына на мовах народаў свету”. Прадмова Алеся Сушы. 4-е выд., дап. Мінск: Паліграфкамбінат імя Я. Коласа, 2019. 152 с.: іл. Урывак з прадмовы Францыска Скарыны да кнігі “Юдзіф” (“…Помняць гнёзды свае”, Ф.Скарына) гучыць… Read More ›

Олег Рудаков: Презентации в Иркутском Беларусском клубе «Крывічы»: Фильм «Бенедикт Дыбовский. Тайны Священного моря», книга О. Рудакова «Очерки, рассказы и сказки белорусов Иркутской области» (29.03.2020). (журнал «КУЛЬТУРА. НАЦИЯ», апрель 2020, выпуск 25, с.125-128,  www.sakavik.net)

  29 марта в 16-30, Иркутский Белорусский клуб «Крывічы» в Иркутском планетарии (ул. Седова, 30) представляет: Фильм «Бенедикт Дыбовский. Тайны Священного моря». Книгу «Очерки, рассказы и сказки белорусов Иркутской области». Вход бесплатный, но после регистрации по тел. 8-902-17-068-30. Это связано,… Read More ›

Міхась Кенька (пераклад) Ю.І.Крашэўскі: “Сеймавыя сцэны. Гародня. 1793” часопіс “Культура. Нацыя”, №25, красавік 2020, с.128-205.

  “Ва ўсіх быў на памяці  апошні сейм незалежнай польскай дзяржавы – Рэчы Паспалітай. Гэты сейм доўжыўся ў Гародні з 17 чэрвеня па 23 верасня 1793 года.  На ім быў зацверджаны  акт аб другім падзеле Рэчы Паспалітай, па якім Рэч… Read More ›

Ales Karlyukevich: Afterword to the book “Francysk Skaryna in the languages ​​of the peoples of the world”. Foreword by Ales Susha. 4th ed. Minsk: Ja. Kolas Printing House, 2019. 152 pp.: Ill.  (abstracts) (web-magazine “Culture. Nation”, issue 25, April 2020, pp.67-70, www.sakavik.net)

The author informs about the publication of the 4th edition of the book “Francysk Skaryna in the Languages ​​of the World”. The book gives a translation of the preface to the book of F.Skaryna “Judith” in 70 languages ​​of the… Read More ›

Аleg Rudakou: About the presentation of the film “Benedict Dybovski. Secrets of the Sacred Sea” and A.Rudakov’s book “Essays, Stories and Tales of Belarusians of the Irkutsk Region” (abstracts) (magazine “CULTURE. NATION”, April 2020, issue 25, pp.124-127, http://www.sakavik.net)

  The Irkutsk Belarusian club “Kryvichy” organized two presentations in March 2020: the film “Benedict Dybovski. Secrets of the Sacred Sea” (project “100 Names of Belarus”), and the book by A.Rudakov “Essays, Stories and Tales of Belarusians of the Irkutsk… Read More ›

Сергей Панизник: Материк матерей – отчизна отцов  (резюме) (журнал «Культура. Нацыя», выпуск 25, апрель 2020, с.11-18, www.sakavik.net)

В этом году белорусская общественность будет отмечать круглые даты рождения ряда известных людей, которые внесли значительный вклад в развитие белорусской нации. Оригинальные материалы прислал член нашей редакции, поэт, писатель и неутомимый летописец г-н Сергей Панизьник. Он прислал как даты жизни… Read More ›

Интэрвью Натальи Гардзиенка с редактором журнала «Культура. Нацыя»  (резюме) (журнал «Культура. Нация», выпуск 25, апрель 2020, с.60-66, www.sakavik.net)

Наталия Гардзиенка, кандидат исторических наук, известный исследователь беларусской диаспоры, автор более 30 книг, посвященных этой теме. Она ответила на несколько вопросов, которые касались специфики исследования проблем диаспоры, роли послевоенной и постсовесткой диаспоры в развитии беларусской нации, а также о своих… Read More ›

Алесь Карлюкевич: Послесловие к книге «Францыск Скарына на языках народов мира». Предисловие Алеся Суши. 4-е изд., доп. Минск: Типография Я. Коласа, 2019. 152 с .: ил.  (резюме) (журнал «Культура. Нацыя», выпуск 25, апрель 2020, с.67-70, www.sakavik.net)

Автор информирует о публикации 4-го дополненного издания книги «Францыск Скарына на языках народов мира». В книге даётся перевод предисловия к книге Ф. Скарыны «Юдифь» на 70 языков мира. Это предисловие яркий образец любви Ф.Скарыны к своей родине и гордости за… Read More ›

Язеп Квач: Невыдуманные истории (представлены на оригинальном языке рассказчиков)    (резюме) (журнал «Культура. Нацыя», апрель 2020, выпуск 25, с.71-95, www.sakavik.net)

Представлены короткие реальные истории о жизни жителей села, о судьбе детей и семей, вывезеных на работы в Германию, представлены необычные жизненные истории людей во время и после Второй мировой войны. Записи сделаны автором в Шарковщинском районе Витебской области (продолжение, начало… Read More ›

Олег Рудаков:  О презентации фильма «Бенедикт Дыбовский. Тайны Священного моря» и книги А.Рудакова «Очерки, рассказы и сказки белорусов Иркутской области» (резюме)

(журнал «Культура. Нацыя», апрель 2020, выпуск 25, с.124-127,  www.sakavik.net) Иркутский Белорусский клуб «Крывічы» организовал в марте 2020 две презентации: фильма «Бенедикт Дыбовский. Тайны Священного моря» (проект «100 имен Беларуси») и книги А.Рудакова «Очерки, рассказы и сказки белорусов Иркутской области». Бенедикт… Read More ›

 Михась Кенька: перевод романа Ю.И.Крашевского “Сцены на сейме. Гародня. 1793” (на беларусский язык) (резюме)

(журнал «Культура. Нацыя», апрель 2020, выпуск 25, с.128-205, http://www.sakavik.net) Михась Кенька представляет перевод романа «Сцены на сейме» польского писателя Юзэфа Крашевского на беларусский язык. Вторая часть перевода будет представлена ​​в следующем 26-м номере журнала «Культура. Нация».

Ян Максімюк: Сьціплы чар правінцыі. 13 беларускіх кніг з Польшчы, пра якія варта ведаць

19 красавікa 2020 Пісьменьнікі Беларускага літаратурнага аб’яднаньня “Белавежа”, Беласток, 16 кастрычніка 1960 Падзяліцца 1 Глядзець камэнтары  Друкаваць Калісьці Сакрат Яновіч, найбольш вядомы беларускі пісьменьнік у пасьляваеннай Польшчы, агучыў тэзіс, што ёсьць насамрэч дзьве «беларускія літаратуры» — тая, што ў Беларусі,… Read More ›

Іна Студзінская: Якую амэрыканскую літаратуру можна пачытаць па-беларуску

Радыё “Сваюода”,  9 лютага 2020 года Падчас адкрыцьця Менскай міжнароднай кніжнай выставы — 2020 Глядзець камэнтары  Друкаваць Сёлета ўпершыню за 26 гадоў, што ладзіцца Менская міжнародная кніжная выстава, галоўным яе экспанэнтам сталі Злучаныя Штаты Амэрыкі. Чаму ў Беларусі ня так… Read More ›

Маленький Пиня и большая история

ЕКАТЕРИНА КАРСАНОВА, «НОВАЯ ГАЗЕТА» 8.02.2020 Кто вдохновил Никиту Хрущева на разоблачения культа личности Сталина в феврале 1956 года. Есть книги не очень большого масштаба, чьи герои вдруг словно начинают жить своей жизнью и оказывают влияние на общество, несоразмерное скромным литературным… Read More ›

10 фактаў пра пісьменьніка Леаніда Дайнеку, які захапляўся Напалеонам і стаў «алькагольным баронам»

28 студзень 2020, 10:15 Васіль Дэ Эм Леанід Дайнека, 2015 год Падзяліцца 6 3 Глядзець камэнтары  Друкаваць 28 студзеня споўнілася б 80 гадоў з дня нараджэньня клясыка беларускай літаратуры Леаніда Дайнекі. Ён быў другім пасьля Караткевіча пісьменьнікам, чые гістарычныя раманы… Read More ›

10 фактаў пра паэта Міколу Аўрамчыка, які хадзіў у паліто Машэрава і саромеўся «Сказа пра Лысую гару»

14 студзень 2020    Радыё Свабода Васіль Дэ Эм Мікола Аўрамчык, 2010 год Падзяліцца  Глядзець камэнтары  Друкаваць 14 студзеня споўнілася б 100 гадоў з дня нараджэньня Міколы Аўрамчыка (1920–2017). Ён ня зьведаў жахаў сталінскіх лягераў, але правёў амаль тры гады… Read More ›