Мова

Міхась Кенька: Пераклад трох апавяданняў Карэла Чапэка (webzine “Culture. Nation”, issue 31, April 2023, 333-349, www.sakavik.net)

Прапаную ўвазе чытачоў тры апавяданні Карэла Чапэка (1890-1938) – аднаго з самых вядомых чэшскіх  пісьменнікаў.  Творчасць Карэла Чапека ахоплівае практычна ўсе літаратурныя жанры. Ён пісаў фельетоны і нарысы, апавяданні і казкі, раманы,  перакладаў вершы еўрапейскіх аўтараў на чэшскую мову. Але… Read More ›

Вадзім Шышко (Паставы – Лодзь): “Вытокі з’яўленьня нацыянальнай сьвядомасьці як феномену чалавека і аналіз фактараў, каторыя тым ці іншым чынам могуць паўплываць на беларускую нацыянальную сьвядомасьць”.(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 18-24, www.sakavik.net )

Вадзім Шышко (Паставы – Лодзь): “Вытокі з’яўленьня нацыянальнай сьвядомасьці як феномену чалавека і аналіз фактараў, каторыя тым ці іншым чынам могуць паўплываць на беларускую нацыянальную сьвядомасьць” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 18-24, http://www.sakavik.net) Анатацыя. У дакладзе ў сьціслым… Read More ›

Віктар Корбут (Варшава, Польшча): “Фарміраванне мадэлі нацыянальнай гісторыі і нацыянальнага пантэона на старонкахгазеты «Наша Ніва» ў 1906–1907 гг.”  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 52-67, www.sakavik.net)                                                                                                                             

Віктар Корбут (Варшава, Польшча): “Фарміраванне мадэлі нацыянальнай гісторыі і нацыянальнага пантэона на старонкахгазеты «Наша Ніва» ў 1906–1907 гг.” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 52-67, http://www.sakavik.net) Анатацыя. На старонках другой беларускамоўнай газеты “Наша Нива” (“Nasza Niwa”) у 1906-1907 гг. з’явілася… Read More ›

Вольга Ермалаева Франко(Саўвадор – Баія, Бразілія):“Беларуская дыяспара ў Бразіліі: Трансфармацыя 2020”. (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 77-89, www.sakavik.net )

Вольга Ермалаева Франко(Саўвадор – Баія, Бразілія):“Беларуская дыяспара ў Бразіліі: Трансфармацыя 2020” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 77-89, http://www.sakavik.net) Анатацыя. Бразілія – краіна, у якую жыхары Беларусі ад’язджалі прынамсі з пачатку XX стагоддзя, уцякаючы ад грамадзянскай і сусветных войн…. Read More ›

Радаслаў Калета (Варшава, Польшча): Беларуская мова, літаратура і культура ў найноўшых падручніках для дзяцей беларусаў Падляшша (Польшча), выдадзеных Аб’яднаннем «АБ-БА». (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 133-145, www.sakavik.net)

Радаслаў Калета (Варшава, Польшча): Беларуская мова, літаратура і культура ў найноўшых падручніках для дзяцей беларусаў Падляшша (Польшча), выдадзеных Аб’яднаннем «АБ-БА» (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 133-145, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Артыкул «Беларуская мова, літаратура і культура ў найноўшых падручніках… Read More ›

Paterson Franco Costa(Salvador – Bahia, Brazil): Belarusian Studies in Brazil – Challenges and Perspectives (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 133-145, www.sakavik.net ). Патэрсан Франко Коста (Саўвадор – Баія, Бразілія): “Беларускія даследаванні ў Бразіліі: выклікі і перспектывы”

Paterson Franco Costa (Salvador – Bahia, Brazil): Belarusian Studies in Brazil – Challenges and Perspectives (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 133-145, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Гэтая праца мае на мэце абагульніць акадэмічны, мастацкі і літаратурны набытак, створаны аўтарам на… Read More ›

Наталія Баркар (Атава, Канада): Дзесяць свядомых крокаў часопіса “КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ” (да дзесяцігоддзя з дня заснаваньня – 2012-2022) (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 167-174, www.sakavik.net)                                  

Наталія Баркар (Атава, Канада): Дзесяць свядомых крокаў часопіса “КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ” (да дзесяцігоддзя з дня заснаваньня – 2012-2022) (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 167-174, http://www.sakavik.net)                                           Анатацыя. Падаецца гісторыя і этапы станаўленьня часопіса, напрамкі яго дзейнасці, аналізуецца чытацкая аўдыторыя, прыводзіцца… Read More ›

М. П. Кенька:  Асаблівасці мастацкага перакладу ў Беларусі.(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 214-220, www.sakavik.net )

М. П. Кенька, кандыдат філалагічных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта:  Асаблівасці мастацкага перакладу ў Беларусі (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 214-220, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Становішча з перакладам  на беларускую мову унікальнае, магчыма, больш нідзе такога няма. У сувязі… Read More ›

Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад”. Працяг, т.ІІІ (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 221-319, www.sakavik.net)

Міхась Кенька: Пераклад рамана Генрыка Жавускага “Лістапад” (заканчэньне – Том ІІІ; пераклад Тома І і Тома ІІ чытайце ў №28 і №29 часопіса) (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 221-319, http://www.sakavik.net ) Анатацыя. Прапаную чытачам часопіса “Культура. Нацыя” заканчэньне… Read More ›

Сянкевіч Генрык – “Казкі і легенды”. Пераклад з польскай мовы Міхася Кенькі. webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 320-423, www.sakavik.net

Сянкевіч Генрык – “Казкі і легенды” Пераклад з польскай мовы Міхася Кенькі Пераклад зроблены з выдання Henryk Sienkiewicz: Baśnie i legendy w cyklu Dzieła wybrane. Wybór, wstęp i przypisy Tomasz Jodełka-Burzecki.Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991. Анатацыя да зборніка навел Генрыка Сянкевіча “Казкі і… Read More ›

Юрась Шамецька: “Міхась Чарот – Гісторыя  легенд. 1896 -1937”.(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 431-435, www.sakavik.net) 

Юрась Шамецька: “Міхась Чарот – Гісторыя  легенд. 1896 -1937” (webzine “Kultura.Natsyja”, issue 30, November 2022, 431-435, http://www.sakavik.net )  Анатацыя. Міхась Чарот,  як і ўсе “(не)расстраляныя” у ноч 29 кастрычніка 1937 года паэты, – яскравы ўзор вяртання літаратурнай спадчыны з нябыту… Read More ›

Vadzim Shyshko (Pastavy – Lodz): “Streams of Revealed National Consciousness as a Human Phenomenon and an Analysis of Factors Which Can in Some Form Influence Belarusian National Consciousness”  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 18-24, www.sakavik.net)

Vadzim Shyshko (Pastavy – Lodz): “Streams of Revealed National Consciousness as a Human Phenomenon and an Analysis of Factors Which Can in Some Form Influence Belarusian National Consciousness”  (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 18-24, http://www.sakavik.net ) Abstract. The… Read More ›

Viktar Korbut (Warsaw, Poland): “The Formation of a Model of National History and National Pantheon on the Pages of Nasha Niva Newspaper from 1906-1907” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 52-67, www.sakavik.net)  

Viktar Korbut (Warsaw, Poland): “The Formation of a Model of National History and National Pantheon on the Pages of Nasha Niva Newspaper from 1906-1907” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 52-67, http://www.sakavik.net)   Abstract. On the pages of the second… Read More ›

Radaslau Kaleta (Warsaw, Poland): “The Belarusian Language, Literature and Culture in Latest Textbooks for Belarusian Children of Padliasha (Poland) Published by the AB-BA Coalition” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 133-145, www.sakavik.net)

Radaslau Kaleta (Warsaw, Poland): “The Belarusian Language, Literature and Culture in Latest Textbooks for Belarusian Children of Padliasha (Poland) Published by the AB-BA Coalition” (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 133–145, http://www.sakavik.net ) Abstract. The article “Belarusian language, literature… Read More ›

Кенька М. П.: Особенности художественного перевода в Беларуси   (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 214-220, www.sakavik.net )          

Кенька М. П.: Особенности художественного перевода в Беларуси              (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 214-220, http://www.sakavik.net ) Резюме. Ситуация с переводом на беларусский язык уникальна, пожалуй, больше чем где-либо. В связи с беларусско-русским двуязычием хорошее знание русского языка всем… Read More ›

Михась Кенька: Перевод романа Генрика Жавуски «Листопад», т. III (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 221-319, www.sakavik.net )

Михась Кенька: Перевод романа Генрика Жавуски «Листопад», т. III  (веб-журнал “Культура. Нация”, вып. 30, ноябрь 2022, 221-319, http://www.sakavik.net) Резюме. Предлагаю читателям журнала «Культура. Нация» заключительные главы перевода романа «Листопад» польского писателя Генрика Жавуски (1791-1866) (Том III: Главы І-ХIV). Это историческое… Read More ›

«Мова 404». Выйшла кніга пра дыскрымінацыю беларускамоўных у Беларусі

Радыё Свабода Падзяліцца 1 Глядзець камэнтары  Друкаваць Ці могуць людзі сутыкнуцца з дыскрымінацыяй за нацыянальную мову? У кнізе «Мова 404» сабраныя гісторыі людзей, якія размаўляюць па-беларуску ў сваёй краіне і маюць з гэтага нямала праблемаў. Аўтарка выданьня — моўная актывістка Аліна Нагорная, сузаснавальніца разам з мужам Ігарам Случакам ініцыятывы «Ўмовы для… Read More ›

«Сам не заўважыць, як будзе бачыць сны па-беларуску». На Youtube зьявілася шоў з урокамі беларускай мовы

24 верасень 2021, 20:29 Радыё Свабода Глядзець камэнтары  Друкаваць Вядоўцы «Моднага моўнага клюбу „Гоман“» Аляксей Шэін і Андрусь Такінданг запэўніваюць, што пасьля прагляду 12 заняткаў кожны чалавек свабодна загаворыць па-беларуску. Але пры адной умове: калі ня будзе ленавацца і добрасумленна… Read More ›

Вінцук Вячорка: Слоўнічак: птушкі (1). Як па-беларуску „ворон“ і што кажа зязюля. ВІДЭА

20 чэрвеня 2021 года Падзяліцца Глядзець камэнтары  Друкаваць па-расейску — па-беларуску аист — бусел (у гаворках таксама бацян, бусько) журавль — жораў, журавель (мн. л. жоравы, жураўлі) во́рон — крумкач, груган, крук кукушка — зязюля скворец — шпак (для яго шпакоўня) тетерев — цецярук (саміца — цяцерка) Бусел. Унікальнае імя нацыянальнага татэма Гэтым словам беларуская літаратурная мова вылучаецца сярод усіх. Амаль паўсюдна ў нас так завуць белага… Read More ›

Дзьмітры Гурневіч: Як без прымусу вярнуць беларускую мову. Разьбіраемся з дасьледніцай моўнае палітыкі

14 травень 2021, 18:57 “РС” Дзьмітры Гурневіч Глядзець камэнтары  Друкаваць 14 траўня 1995 году ў Беларусі адбыўся рэфэрэндум, у выніку якога зьмянілася дзяржаўная сымболіка, а беларуская мова перастала быць адзінай дзяржаўнай. У інтэрвію Свабодзе гісторык і дасьледніца моўнае палітыкі Алена Маркава расказвае, як у… Read More ›

Патэрсан Франко Коста: Ці можна назваць слабой беларускую ідэнтычнасць? Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 58-78.

Патэрсан Франко Коста – даследчык у галіне міжсеміятычнага пераклада, Федэральны Універсітэт штата Баія (UFBA), Бразілія. Анатацыя. Галоўнае задача гэтага міждысцыплінарнага даследавання – прааналізаваць аспекты, якія стаяць за меркаваннем немалой колькасці аўтараў пра тое, што беларуская нацыянальная ідэнтычнасць слабая альбо нават… Read More ›

Maryna Krazhova: Status of the Belarusian Language in the UNESCO’s Atlas of the World’s Languages in Danger. Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 79-108.

Maryna Krazhova: Status of the Belarusian Language in the UNESCO’s Atlas of the World’s Languages in Danger Марына Кражова, нарадзіласяў 1986 годзе ў мястэчку Вызна (Красная Слабада) на Салігоршчыне. Скончыла Педагагічны Каледж №2 і навучалася ва Ўніверсітэце Культуры і Мастацтваў… Read More ›

Сяргей Панізьнік: “Там Сонца па зямлі хадзіла” (фальклорныя запісы). Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 209-219.

Новыя матэрыялы Сяргея Панізьніка ў 27-м нумары уключаюць фальклорныя запісы “Там Сонца па зямлі хадзіла”, вершаваныя нататкі “Каліна-маліна, ягадка мая…”,  “Тугая дуга адвагі”, а таксама аўтабіяграфічныя запісы, ілюстраваныя здымкамі аўтара “Хто ахвочы, каб сустрэліся на Ўзвыссі? Вочы – ў вочы! … Read More ›

Сяргей Панізьнік: “Каліна-маліна, ягадка мая …”, “Тугая дуга адвагі” (вершаваныя нататкі). Вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, №27, красавік-май, 2021, 220-223.

Сяргей Панізьнік: “Каліна-маліна, ягадка мая …”, “Тугая дуга адвагі” (вершаваныя нататкі). Сяргей Панізьнік: Каліна-маліна, ягадка мая… На пачатку 1980-х гадоў я атрымаў  ліст з Новасібірска ад Марыі Антонаўны Тамілінай. Тэкст пачынаўся пад загалоўкам “Белорусская песня “Зязюлька”. Прачытаўшы яго, паспрабаваў  перапісаць… Read More ›

Maryna Krazhova: Status of the Belarusian Language in the UNESCO’s Atlas of the World’s Languages in Danger (abstract) (web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 79-108, www.sakavik.net)

This paper analyzes the current status of the Belarusian language and describes the necessity of a correct image of the language on a global scale. The research covers legal aspects and the unique features of the Belarusian language that were… Read More ›

Sergei Paniznik: (abstract) New materials of the famous Belarusian poet … (web-magazine “ Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 209-234, www.sakavik.net)

Sergei Paniznik: (abstract) New materials of the famous Belarusian poet include folklore recordings “There the Sun walked on the Earth”, poetic notes “Kalina-malina, my berry …”, and “Tight arc of courage”, as well as bibliographic records with photographs “Who wishes…. Read More ›

Патерсон Франко Коста: Можно ли назвать беларусскую идентичность слабой? (резюме) (веб-журнал «Культура. Нация», вып.27, April 2021, 58-78, www.sakavik.net)

Патерсон Франко Коста – исследователь интерсемиотического перевода, Федеральный Университет штата Баия (UFBA), Бразилия. Основная задача этого междисциплинарного исследования – проанализировать аспекты, лежащие в основе мнения многих авторов о том, что беларусская национальная идентичность слаба или даже отсутствует. Обсуждаются основные аспекты:… Read More ›

Марина Кражова: Статус белорусского языка в Атласе языков мира, находящихся под угрозой исчезновения ЮНЕСКО (резюме) (вэб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, апрель 2021, 79-108, www.sakavik.net)

В статье анализируется современное состояние белорусского языка и описывается необходимость правильного образа языка в глобальном масштабе. Исследование охватывает правовые аспекты и уникальные особенности белорусского языка, сформировавшиеся в советское время, и включает рекомендации по совершенствованию языковой политики и предотвращению возникающих опасностей…. Read More ›

Резюме: Михась Кенька – Мое участие в издании сборника произведений Владимира Короткевича (веб-журнал «Культура. Нация», выпуск 26, декабрь 2020, с.38-44, www.sakavik.net )

Издательство «Художественная литература» в 2010 году начало выпуск сборника произведений В. Короткевича в 25 томах. Автор статьи рассказывает о своем опыте подготовки к изданию двух томов – 10-го, в котором публикуется роман «Черный замок Ольшанский», и 18-го, в котором собрано… Read More ›

Вінцук Вячорка: Па-беларуску, каб верылі. Моўная палітыка пераможцаў у вайне

PC 09 травень 2020, 18:50 Раздавім фашысцкую гадзіну. № 38. Масква, 1942 Колькі было беларускае мовы ў войсках ды прапагандзе пераможцаў 2-й Усясьветнай вайны? Сьцісла Цяперашні афіцыйны Менск перамогу над нацызмам адзначае па-расейску. Але беларуская мова прысутнічала ў лягеры пераможцаў…. Read More ›

Дзьмітры Гурневіч: Як адраджае сваю мову краіна, дзе такая ж бяда, як у Беларусі

Шыльда на чыгуначнай станцыі ў Паўночнай Валіі. Самая доўгая назва ў Вялікай Брытаніі  Друкаваць Ёсьць у Эўропе край, дзе праблемы з тытульнай мовай шмат у чым такія ж, як і ў Беларусі, — гэта Валія. Але, адрозна ад Беларусі, там… Read More ›

Сяргей Абламейка: Доктар гісторыі Алена Маркава пра лёс беларускай мовы: пункту невяртаньня няма

25 студзень 2020, 18:49 Ліст у падтрымку беларускай мовы з Нацыянальнага архіву Беларусі. Падзяліцца 24 1 1 Глядзець камэнтары  Друкаваць Аўтарка кнігі «Шлях да савецкай нацыі: палітыка беларусізацыі (1924-1929)», выкладчыца Карлавага ўнівэрсытэту ў Празе, доктарка гісторыі Алена Маркава ў інтэрвію… Read More ›

Язэп Квач: Маміны словы (часопіс «КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ», сьнежань 2019, №24, с.46-67), www.sakakavik.net

PDF-file Язэп Квач Маміны словы Мая праца “Маміны словы” названа так не толькі таму, што любоў і павагу да роднай мовы я пераняў з малаком маці. Яшчэ яна была ў мяне, як найаўтарытэтнейшы кансультант, бо я чуў месцамі толькі “звон”… Read More ›

«В наших семьях мы выбрали путь удмурта»

3.10.2019 АЛЬБЕРТ РАЗИН Кем был ученый и диссидент Альберт Разин. 10 сентября 2019 года 79-летний ученый Альберт Разин вышел к зданию Государственного совета Удмуртии с плакатами, на которых было написано: “Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть” и “Есть… Read More ›

Зьміцер Дашкевіч: «Каб абараніць незалежнасьць, трэба проста размаўляць па-беларуску. Паўсюль»

2 кастрычніка 2019 года, РС Віталь Цыганкоў Зьміцер Дашкевіч Глядзець камэнтары  Друкаваць Зьміцер Дашкевіч тлумачыць, чаму беларуская мова — найлепшая зброя ў абароне незалежнасьці; заяўляе, што патэнцыял кожнай апазыцыйнай структуры — ад 10 да 50 чалавек, і кажа, што «апроч… Read More ›

Як і хто распрацоўваў беларускую вайсковую тэрміналёгію? (+слоўнічак)

06 ліпень 2019, 20:03 Падзяліцца Глядзець камэнтары  Друкаваць У беларускім войску пануе расейская мова. Гэта пры тым, што і афіцэры і шарагоўцы ў беларускай арміі збольшага беларусы. Што перашкаджае войску перайсьці на беларускую мову? Наколькі распрацаваная беларуская вайсковая лексыка, тэрміналёгія? Арыгінал… Read More ›

УЛАДЗIМIР АРЛОЎ: Як беларуская мова зрабілася дзяржаўнай у ВКЛ

УЛАДЗIМIР АРЛОЎ, BELHISTORY.COM 7.11.2018, 20:15 1,157 Нашая мова актыўна выкарыстоўвалася нават у дыпламатычным ліставанні з Масковіяй. У палітычным, эканамічным і культурным жыцці Вялікага Княства дамінавалі беларускія землі і наш народ. Цалкам заканамерна беларуская мова зрабілася ў краіне дзяржаўнай. Віленскі вялікакняскі… Read More ›

ОЛЕГ ПАНФИЛОВ: Путин торопится: будущее империи на волоске

  ОЛЕГ ПАНФИЛОВ ФОТО: АЛИНА СМУТКО Регионы РФ начинают борьбу за независимость. Владимир Путин решил, что языки народов России надо добить окончательно, чтобы потом, по всей видимости, когда лет через сто все перестанут помнить родной татарский или калмыцкий, убрать слово… Read More ›

«Нямецкая хваля»: Як і чаму моладзь у Беларусі пераходзіць на беларускую мову

“Хартыя 97”, 28 ліпеня 2018 года Зварот да беларускасці прыводзіць да самаразвіцця і самаўдасканалення. У Беларусі другі раз праходзіць моладзевы летнік для тых, хто цікавіцца беларускай культурай і гісторыяй і хоча перадаць свае веды іншым. Пра ўдзельнікаў летніку піша Нямецкая хваля…. Read More ›

Па слядах Беларусі: У Расіі хочуць канчаткова выкінуць нацыянальныя мовы са школьнай праграмы

Аўтар: Максім Маханькоў Дзяржаўная дума Расіі 19 чэрвеня разгледзела і прыняла ў першым чытанні закон пра вывучэнне родных моў. Паводле гэтага закону, супраць якога прагаласавалі толькі 3 дэпутаты, бацькі змогуць «выбіраць», якую мову будуць вывучаць іх дзеці ў якасці роднай…. Read More ›

Прафэсар Міхаэль Мозэр: я не магу назваць мову выданьняў Скарыны царкоўнаславянскай 28 кастрычнік 2017, 15:00 Сяргей Абламейка Прафэсар Міхаэль Мозэр.

Вядучы эўрапейскі славіст, прафэсар мовазнаўства Інстытуту славістыкі Венскага ўнівэрсытэту Міхаэль Мозэр адказаў на пытаньні Радыё Свабода, якія тычыліся гісторыі беларускай літаратурнай мовы і мовы друкаванай Бібліі Францішка Скарыны. Абламейка: Як вы ставіцеся да таго факту, што так званую «простамову» ў Беларусі… Read More ›

Галіна Туміловіч: Беларусь у свеце глабалізацыі і сцвярджэння нацыянальных ідэнтычнасцяў. Часопіс “Культура, Нацыя”, №18, чэрвень 2017, с. 65-76.

Галіна Туміловіч: Беларусь у свеце глабалізацыі і сцвярджэння нацыянальных ідэнтычнасцяў                                                                               Беларусь, твой народ дачакаецца                                                                               Залацістага, яснага дня…                                                                                                       Максім Багдановіч Галіна Туміловіч, кандыдат гістарычных навук (Беларусь), кавалер Ордэна Акадэмічных пальм (Францыя) У свой час найвыбiтнейшы фiлосаф 20 ст.,… Read More ›

Шэсць віцяблянак, якія змянілі свет

З Віцебшчынай звязанае жыццё многіх вядомых людзей, якія паўплывалі на ход гісторыі. 0 З Віцебшчынай звязана жыццё многіх вядомых людзей, якія здолелі не толькі дамагчыся значных поспехаў у сваіх сферах і стаць знакамітымі, але і паўплываць на ход гісторыі. Сярод… Read More ›

Антон Трафімовіч: Гэта выхад з «рускага міру». Чаму былыя савецкія рэспублікі адмаўляюцца ад кірыліцы?

20 красавік 2017 года Падзяліцца Друкаваць Глядзець камэнтары Казахстан афіцыйна пачынае пераход на лацінку. Прэзыдэнт Нурсултан Назарбаеў патрабуе распрацаваць новы альфабэт да канца 2017 году. Ужо пятая постсавецкая краіна адмаўляецца ад кірыліцы. Чаму ўсё больш краін пераходзяць на лацінку і якая графічная сыстэма будзе ў Беларусі, высьвятляла… Read More ›

Беларускае заканадаўства ўрэшце будзе беларускамоўным? Шукаюцца валанцёры для перакладу

“Наша Ніва” 4 сакавіка 2017 г. У першую веснавую суботу на пляцоўцы Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны сабраліся неабыякавыя людзі, каб перакладаць юрыдычныя дакументы, што існуюць толькі па-руску, на беларускую мову. «Адсутнасць заканадаўства на беларускай мове моцна стрымлівае пашырэнне… Read More ›