Program of the conference “The Belarusian Nation through the Eyes of Diaspora and Fellow Compatriots”, November 12, 2022 – in Belarusian and in English (webzine “Kultura. Natsyja”, issue 30, November 2022, 14-17, www.sakavik.net)

Праграма канферэнцыі

“Беларуская нацыя вачыма дыяспары і суайчыньнікаў”

Канферэнцыя Беларускага Інстытута Навукі і Мастацтва, Канада                      (у віртуальным фармаце)

Канферэнцыя будзе транслявацца у Youtube https://youtube.com/@binimcanada

12 лістапада 2022 года

Да 55-годдзя БІНІМ, Канада і 10-годдзя часопіса “КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ”

To the 55th anniversary of BINIM, Canada and the 10th anniversary of the magazine “CULTURE. NATION”

“The Belarusian Nation through the Eyes of Diaspora and Fellow Compatriots”

Conference by Belarusian Institute of Arts and Sciences, Canada                                             (in virtual format)

Youtube: https://youtube.com/@binimcanada

November 12, 2022

9:30 – 12:00. Секцыя А, Section A:

“Фактары пазітыўнага ўплыву на нацыянальную свядомасць».  Вядучы – Пётра Мурзёнак;            “Influence of Positive Factors on National Consciousness”. Moderator – Piotra Murzionak 

Сяргей Панізьнік (Кінкардзін, Канада): “Загудзі ў павазе голас вечавы!” Янка Купала (7.07.1882-28.06.1942)

Siarhey Paniznik (Kincardine, Canada): “In Due Respect Sound Forth an Eternal Voice!” Yanka Kupala (July 7, 1882 – June 28, 1942)

Вадзім Шышко (Паставы – Лодзь): “Вытокі з’яўленьня нацыянальнай сьвядомасьці як феномену чалавека і аналіз фактараў, каторыя тым ці іншым чынам могуць паўплываць на беларускую нацыянальную сьвядомасьць”

Vadzim Shyshko (PastavyLodz): “Streams of Revealed National Consciousness as a Human Phenomenon and an Analysis of Factors Which Can in Some Form Influence Belarusian National Consciousness”

Лявон Карповіч (Луна-Воля, Беларусь): “Нацыянальная самасьвядомасьць у сьвятле маралі, міласэрднасьці і любові”

Liavon Karpovich (Luna-Volja, Belarus): “National Self-Consciousness in the Light of Morality, Mercy and Love”

Віктар Корбут (Варшава, Польшча): “Фарміраванне мадэлі нацыянальнай гісторыі і нацыянальнага пантэона на старонках газеты «Наша Ніва» ў 1906–1907 гг.”

Viktar Korbut (Warsaw, Poland): “The Formation of a Model of National History and National Pantheon on the Pages of Nasha Niva Newspaper from 1906-1907”

Алена Лявончанка (Таронта, Канада): “Практычны досвед развіцця арганізацый беларускай  дыяспары”

Alena Liavonchanka (Toronto, Canada): “Practical Experience in Developing Organizations for Belarusian Diaspora”

Вольга Ермалаева Франко (Саўвадор – Баія, Бразілія):“Беларуская дыяспара ў Бразіліі: Трансфармацыя 2020”

Volha Yermalayeva Franco (Salvador – Bahia, Brazil): “Belarusian Diaspora in Brazil: Transformation 2020”

Пётра Мурзёнак (Атава, Канада): “Дынаміка фактараў спрыяльнага ўплыву на нацыянальную свядомасць у пачатку ХХІ стагоддзя”

Piotra Murzionak (Ottawa, Canada): “Dynamics of Factors Offering Positive Influence on National Consciousness at the Beginning of the Twenty First Century”

Працягласць дакладаў – да 15 мінут плюс 5 мінут на пытанні і адказы на іх.

The duration of presentations is up to 15 minutes plus 5 minutes for questions and answers.

12:00 -12:30, перапынак / break

12:30 -15:15. Секцыя Б, Section B:       “Культура і гісторыя беларусаў на радзіме і ў замежжы ў сучасны перыяд”. Вядучы – Наталія Баркар

 “Present-day Culture and History of Belarusians in Their Homeland and Abroad”. Moderator – Natalia Barkar

Ўладыка Святаслаў Логін (Таронта, Канада): “Роля Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ва ўмацаваньні нацыянальнай свядомасці”

Uladyka Sviataslau Lohin (Toronto, Canada): “Role of the Belarusian Autocephalic Orthodox Church in Strengthening National Consciousness”

Дэвіл Марплз (Эдмантан, Канада): “Амбівалентная роля ‘Вялікай Айчыннай вайны’ ў фармаванні гістарычнай памяці і нацыянальнай ідэнтычнасці ў сучаснай Беларусі”

David Marples (Edmonton, Canada): “The Ambivalent Role of the ‘Great Patriotic War’ in shaping historical memory and national identity in contemporary Belarus”

Алесь Сімакоў (Гомель, Беларусь): “Беларуска-індзейская кампаратывістыка: найважнейшыя неэтнаграфічныя рубрыкі» 

Ales Simakou (Gomel, Belarus): “Study of Belarusian-First Nations’ Relationship: Most Significant Non-Ethnographic Categories”

Віталь Зайка (Н’ю-Ёрк, ЗША): “Янка Запруднік як гісторык і беларускі грамадскі дзеяч у Эўропе і ЗША” 

Vital Zajka (New York, USA): “Yanka Zaprudnik as a Historian and Belarusian Public Activist in Europe and USA”

Радаслаў Калета (Варшава, Польшча): “Беларуская мова, літаратура і культура ў найнавейшых падручніках для дзяцей беларусаў Падляшша (Польшча), выдадзеных Аб’яднаннем “АБ-БА”

Radoslaw Kaleta (Warsaw, Poland): “The Belarusian Language, Literature and Culture in Latest Textbooks for Belarusian Children of Padliasha (Poland) Published by the AB-BA Coalition”

Патэрсон Франко Коста (Саўвадор – Баія, Бразілія): “Беларускія даследаванні ў Бразіліі: выклікі і перспектывы”

Paterson Franco Costa (Salvador Bahia, Brazil): “Belarusian Studies in Brazil: Challenges and Perspectives”

Юрась Мурог (Кіеў, Украіна): “Аб праекце “Прашчуры” – Украіна – Вялікая Скіфія – гарант ідэнтычнасці беларусаў”

Yuras Muroh (Kyiv, Ukraine): “About the Project ‘Forefathers’: Ukraine – Great Scythia – Guarantor of Belarusian Identity”

Наталія Баркар (Атава, Канада): “Дзесяць свядомых крокаў часопіса “КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ” (да дзесяцігоддзя з дня заснаваньня – 2012-2022)

Natalia Barkar (Ottawa, Canada): “Ten Conscious Steps for “Kultura. Natsyja” Journal (in honour of its Decade-long Existence Since its Inauguration: 2012 – 2022)

Працягласць дакладаў – да 15 мінут плюс 5 мінут на пытанні і адказы на іх.

The duration of reports is up to 15 minutes plus 5 minutes for questions and answers.

15:15 -15:30, перапынак / break

15:30 -17:00. Круглы стол: “ШТО РАБІЦЬ”

                         Round table: “WHAT TO DO”

Працягваць рабіць тое, што робім …  

Continue what we are doing …

Расказваем суседу, што ведаем …

Tell a neighbor what we know …

Што можа зрабіць дыяспара … 

What may diaspora do …  

Пра некаторыя вынікі круглага стала глядзіце ст. 439-440.

Аргкамітэт канферэнцыі (the organizing committee): Наталія Баркар, Алёна Лявончанка, Аляксандр Каралькевіч, Юрась Рапецкі, Пётра МурзёнакCategories: Асьвета, Культура, Нацыя Беларусы, Нацыя прачынаецца, Праект "РАЗАМ"

Пакінуць адказ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Змяніць )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Змяніць )

Connecting to %s

%d bloggers like this: